Szukaj
  • Aleksandra Siejka

Kontakty z dzieckiem - kiedy możemy wystąpić o ich uregulowanie?

Zdarza się, że rozwodzący się rodzice lub osoby, które zakończyły nieformalny związek, nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem. Często dziecko staje się swoistą kartą przetargową. Co zrobić gdy zostaliśmy pobawieni bezpośredniego, osobistego kontaktu z dzieckiem? Odpowiedź znajdą Państwo poniżej. Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem ma także ten rodzic, któremu nie przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem. Takie prawo i obowiązek ma zatem również ten rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Kontakty jako prawo i obowiązek Kontakty należy rozumieć jako osobistą styczność z dzieckiem, polegającą przede wszystkim na wspólnym spędzaniu czasu rodzica z dzieckiem zarówno w miejscu stałego pobytu dziecka, jak i poza tym miejscem. Widywanie się z dzieckiem i wspólne z nim przebywanie stanowi najważniejszy przejaw kontaktów z dzieckiem, którego charakterystyczną i nieodłączną cechą jest istnienie bezpośredniej, fizycznej styczności z dzieckiem oraz możliwość nawiązania z nim kontaktu emocjonalnego. Jak ustalić kontakty Istnieją dwie możliwości ustalenia kontaktów z dzieckiem:

  • pierwszą z nich jest spisanie tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym ustalimy dni i godziny kontaktów

  • drugą jest droga postępowania sądowego

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd Zgodnie z regułą wyrażoną w przepisach Kodeksu cywilnego, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, bądź gdy zagrożone jest dobro dziecka, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zazwyczaj uregulowanie kontaktów z dzieckiem ma miejsce już na etapie postępowania rozwodowego. Jednakże nie jest to jedyne postępowanie, w którym sąd orzeka w przedmiocie kontaktów. Z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą wystąpić również rodzice, którzy pozostawali w związku nieformalnym oraz małżonkowie, którzy po zakończeniu postępowania rozwodowego chcą zmienić rozstrzygnięcie sądu rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy złożyć do sądu opiekuńczego (rejonowego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub jego zwykłego pobytu. Formułując wniosek należy mieć na uwadze wiek dziecka, czy uczęszcza ono do szkoły, jakie ma zajęcia pozalekcyjne. Można również opisać sposobu kontaktów, tzn. czy rodzic będzie odwiedzać dziecko w jego miejscu zamieszkania czy też będzie odbierać dziecko od drugiego rodzica i zabierać je ze sobą. Uwzględnić należ odbywanie kontaktów z dzieckiem podczas świąt, wakacji i ferii. Opłata sądowa od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wynosi 100,00 zł.

38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie