Szukaj
  • Aleksandra Siejka

Testament – jak napisać, żeby był ważny

Testament to jedna z form rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. Aby był on ważny, należy sporządzić go zgodnie z wymogami przewidzianymi w prawie spadkowym. Jak dokonać zapisu ostatniej woli?


Zasadniczą i podstawową formą testowania jest sporządzenie testamentu własnoręcznego, określanego także mianem testamentu holograficznego. To, jak się wydaje, najprostsza forma testamentu, możliwa do sporządzenia w zasadzie w każdych okolicznościach. Testament holograficzny został wprowadzony przez ustawodawcę w celu umożliwienia testatorowi sporządzenia testamentu w sposób łatwy i dostępny w dowolnym miejscu oraz czasie. Założenia tej formy testamentu są stosunkowo nieskomplikowane: spadkodawca musi spisać akt ostatniej woli w całości własnoręcznie, podać datę i na końcu złożyć podpis.

Kto może sporządzić testament?

Sporządzić testament może tylko pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność od czynności prawnych. W testamencie można zawrzeć rozporządzenia tylko jednej osoby, dokument spisany wspólnie z inną osobą (np. z małżonkiem) będzie nieważny. Testamentu nie można sporządzić przez pełnomocnika.


Co oznacza wymóg własnoręczności?

Dla ważności testamentu holograficznego przyjmuje się, że spadkodawca powinien sporządzić taki testament, w całości posługując się własnym pismem ręcznym, tj. od początku do końca napisać taki testament. Pod tekstem powinien znaleźć się podpis testatora. Nie spełnia wymogu własnoręczności napisanie testamentu na komputerze, wydrukowanie go i opatrzenie własnoręcznym podpisem.

Niezbędne jest opatrzenie testamentu własnoręcznego datą jego sporządzenia. Wymaganie to, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności napisanego testamentu – pod warunkiem, że nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu czy do jego treści.


Co może zawierać testament?

W testamencie należy wskazać spadkobierców. Stanowi to tzw. powołanie do spadku. Spadkobierca nie musi być pełnoletni. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Oprócz wskazania spadkobierców, testator może rozporządzić poszczególnymi składnikami majątku. Do przekazania komuś w testamencie określonego składnika majątku służy zapis zwykły lub zapis windykacyjny.


Zapis zwykły

Zapis zwykły nie wywołuje skutków rzeczowych. Zapis zwykły stanowi typ rozrządzenia testamentowego, poprzez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. W ramach zapisu zwykłego może być zatem nałożony np. obowiązek wypłacenia zapisobiercy określonej kwoty pieniężnej, czy to jednorazowo, czy to w postaci periodycznych wypłat. Kwota może być przy tym określona albo bezpośrednio, albo poprzez wskazanie określonego miernika wartości, stosownie do którego będzie należało dokonać jej wyliczenia, np. poprzez wskazanie, że ma to być równowartość określonej części ułamkowej spadku. Zapis zwykły może także przybrać postać zobowiązania do przeniesienia na rzecz zapisobiercy prawa własności określonej rzeczy.


Zapis windykacyjny

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Zapis windykacyjny pozwala na realizację często spotykanych w praktyce oczekiwań spadkodawców, którzy dążą do tego, aby na wypadek śmierci nie tylko rozdysponować całym swoim majątkiem, ale również zostawić konkretne rzeczy i prawa dokładnie określonym przez siebie osobom.


Testament w formie aktu notarialnego

Największym problemem, z jakim można spotkać się przy testamentach spisywanych własnoręcznie, jest brak wiedzy prawniczej osób je sporządzających. Wskutek tego testamenty te niejednokrotnie nie wywołują takich rezultatów, jakich oczekiwał testator. Nieprecyzyjne zapisy mogą doprowadzić do sporu pomiędzy spadkobiercami, a wówczas testament będzie podlegał ocenie sądu.

Testament notarialny, w porównaniu z testamentem własnoręcznym, bezspornie zwiększa pewność spadkodawcy, że jego testament jest ważny i wywrze zamierzony przez niego efekt odnośnie do dokonanych w nim rozrządzeń. Co istotne, w sytuacji, gdy spadkodawca zamierza rozporządzić konkretnymi składnikami majątkowymi, wymóg zachowania formy aktu notarialnego jest obligatoryjny dla zachowania ważności tychże rozporządzeń.

Sporządzenie ważnego i skutecznego testamentu wymaga zachowania wielu wymogów formalnych. Celem uniknięcia błędów i uzyskania gwarancji prawidłowego spisania ostatniej woli spadkodawcy zachęcam do skorzystania z pomocy prawnika

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie